FUB és a pártok

A Freie Ungarische Botschaft és a politikai pártok

A Freie Ungarische Botschaft (FUB) szervezeti missziója a demokratikus jogállam helyreállítása és a szolidáris társadalom megteremtése Magyarországon, külföldről. 

Ezt a célt független civilszervezetként kívánja elérni. Függetlenségünk egyik fontos kérdése a politikai pártokhoz való viszonyunk. A FUB-nak nem célja a közhatalom bármilyen formájának megszerzése, annak gyakorlása vagy bármely szervezet ilyen törekvésének vagy közhatalmi tevékenységének a támogatása.

A FUB figyelemfelhívó, tájékoztató szerepét akkor tudja sikeresen és hitelesen ellátni, más szervezetekkel szövetségeket kiépíteni, közvetlen akciókkal, ismeretterjesztő rendezvényekkel az EU, különösen Németország közvéleményének a figyelmét a magyarországi állapotokra felhívni, ha mindezt pártatlanul és függetlenül végzi és a pártokhoz való viszonyát a nyilvánosság előtt átláthatóvá teszi.

Működésünk pártokkal és a választásokkal kapcsolatos alapelvei:

 1. A FUB missziójából kifolyólag az alapértékeit osztó németországi és magyarországi pártokat és azok képviselőit fontos partnernek tekinti és aktívan keresi a velük való együttműködést, de nem kötelezi el magát egyetlen jelölt vagy jelölő szervezet mellett sem, semmilyen választáson, amelynek célja valamely közmegbízatás megszerzése (népképviseleti szervben betöltött mandátum vagy kormányzati szervben betöltött pozíció) akár Németországban, akár Magyarországon, akár európai szinten. Ez nem zárja ki, hogy következetes, kizárólag a FUB céljaival összhangban álló szakmai szempontok alapján értékeljünk jelölteket, jelölőszervezeteket, illetve programjukat.

 2. A FUB egyesület vezetőségi tagja, vagy olyan személy, aki az egyesületet a nyilvánosság felé képviseli nem indulhat jelöltként semmilyen választáson, amelynek célja valamely közmegbízatás megszerzése, valamint nem tölthet be pártban vezető funkciót és nem képviselhet pártot a nyilvánosság felé. Amennyiben mégis ilyen választáson indul, úgy azt köteles a FUB Vezetőséggel a választás várható időpontja előtt legalább négy hónappal közölni és FUB-ban betöltött fentemlített funkciójáról lemondani.

 3. A FUB nem ír párt részére programot, illetve tagjai és munkatársai az egyesület nevében nem vesznek részt ilyen program megírásában. Amennyiben pártprogramnak a FUB programjaihoz, tevékenységéhez kapcsolódó részét véleményezzük, akkor annak eredményét a honlapunkon nyilvánosságra hozzuk.

 4. A FUB nyilvános álláspontjait valamennyi párt képviselőjével megoszthatja.

 5. Párt rendezvényén történő megjelenés és felszólalás jóváhagyása a FUB Vezetőségének hatáskörébe tartozik. Ezen döntés meghozatalában fő szempont, hogy a megjelenéssel vagy felszólalással fennáll-e annak kockázata, hogy FUB egy jelölt vagy jelölő szervezet mellett elköteleződik vagy ennek látszatát kelti.

 6. A FUB által rendezett nyilvános eseményekre, amennyiben a téma indokolja, meghívhatók pártok képviselői. Amennyiben a FUB valamely nyilvános rendezvényére meghívottak között valamely felszólaló párt képviseletében szerepel, a FUB a pártok közötti kiegyensúlyozottságra törekedve állítja össze a további résztvevők listáját a rendezvényre avagy rendezvénysorozatra. A FUB és más szervezet által közösen rendezett nyilvános eseményekre is vonatkozik ez a szabály és feltétele a közös rendezésnek.

 7. A FUB Magyarországon bejegyzett párttal, pártalapítvánnyal, ezek bármilyen szervezeti egységével, valamint párt választott tisztviselőjével1 nem rendez közös nyilvános eseményt vagy bármilyen közös akciót.

 8. A FUB nyilvántartást vezet a politikai pártoktól és más jelölő szervezetektől,
  jelöltektől, valamint más magyar vagy német népképviseleti szervekben mandátummal vagy kormányzati szervekben közmegbízatással rendelkező személyektől érkező megkeresésekről, illetve az azokra adott válaszokról. Szintén ebben a nyilvántartásban szerepelnek a FUB által a fentemlítetteknek küldött megkeresések. A nyilvántartás, amelyet legalább félévente frissítünk, nyilvános.

 9. A FUB Magyarországon bejegyzett pártoktól, pártalapítványoktól, valamint pártok választott tisztviselőitől nem fogad el közvetlenül vagy közvetve anyagi vagy természetbeni adományt2. Amennyiben Magyarországon kívül bejegyzett párt vagy pártalapítvány ajánl fel adományt úgy a FUB a pártok közötti kiegyensúlyozottság szem előtt tartásával fogadhatja el azt. Ezen adományok részleteit honlapján nyilvánosságra hozza.

 10. A FUB nem gyűjt és más módon sem biztosít Magyarországon bejegyzett pártok, pártalapítványok, valamint pártok választott tisztviselői részére támogatást.

Jelen dokumentum erősen támaszkodik “a TASZ és a politikai pártok” című állásfoglalásra.
Ez szabályzat 2020. február 24-től hatályos. 


1Választott tisztségnek minősül, akár párton belüli választással elnyert tisztség, akár egy közmegbízatás (parlamenti vagy önkormányzati képviselő, polgármester, stb.).

2Adománynak minősül minden támogatás, beleértve pályázaton elnyert támogatásokat is.